Europanews : strona informacyjna i informacyjna na temat Europy

Unia Europejska (UE) jest stowarzyszeniem sui generis składającym się z 28 państw europejskich, które na mocy traktatu delegują lub przekazują wykonywanie niektórych kompetencji wspólnym organom. Jego powierzchnia wynosi 4 493 7124 km2 , zamieszkuje go 505,7 mln2 ludności i jest on wiodącą potęgą gospodarczą na świecie5 .

Unia Europejska jest regulowana Traktatem o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w ich obecnych wersjach, od dnia 1 grudnia 2009 r., oraz wejściem w życie traktatu lizbońskiego. Jej struktura instytucjonalna jest częściowo ponadnarodowa, a częściowo międzyrządowa: Parlament Europejski jest wybierany w powszechnych wyborach bezpośrednich, Rada Europejska i Rada Ministrów składają się z przedstawicieli państw członkowskich; Komisja Europejska jest wybierana przez Parlament na wniosek Rady Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za zapewnienie stosowania prawa UE.

Deklarację z dnia 9 maja 1950 r. Roberta Schumana, francuskiego ministra spraw zagranicznych, uważa się za tekst założycielski integracji europejskiej. Z inicjatywy polityków pod nazwą „Ojcowie Europy”, takich jak Konrad Adenauer, Jean Monnet i Alcide De Gasperi, w 1951 r. sześć państw utworzyło Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Po upadku Europejskiej Wspólnoty Obrony w 1954 r., w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W 1986 r. Jednolity Akt Europejski pogłębił współpracę gospodarczą.

W 1992 r. Traktat z Maastricht ustanowił unię polityczną zwaną Unią Europejską, która przewidywała utworzenie unii gospodarczej i walutowej (strefy euro) ze wspólną walutą – euro. Założona w 1999 r., do 2014 r. liczy osiemnaście państw. W 1997 r. i 2001 r. wprowadzono nowe reformy instytucjonalne. Po odrzuceniu projektu konstytucji europejskiej w 2009 r. instytucje te zostały ponownie zreformowane na mocy traktatu lizbońskiego.

Członkami założycielami Unii Europejskiej (1957) są Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia. W 1973 r. dołączyło do nich trzech członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Dania, Irlandia i Wielka Brytania. Wraz z przystąpieniem Grecji w 1981 r. oraz Hiszpanii i Portugalii w 1986 r. Unia rozszerza się na południe. Tymczasem w 1985 r. Grenlandia podjęła decyzję o wycofaniu się, ratyfikując traktat grenlandzki, a obecnie posiada status stowarzyszonego kraju i terytorium zamorskiego. Z końcem zimnej wojny wschodnia część Niemiec de facto przystąpiła do Unii Europejskiej w 1990 roku (od tego czasu połączyła się z zachodnioniemiecką częścią). Następnie w 1995 r. Unia Europejska przystąpiła do państw neutralnych: Austrii, Finlandii i Szwecji, a w 2004 r. do dziesięciu nowych państw, głównie z bloku wschodniego: Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii i Węgier, a w 2007 r. do Bułgarii i Rumunii. Przystąpienie Chorwacji do UE nastąpiło w dniu 1 lipca 2011 r.6 i potwierdza perspektywy rozszerzenia na Bałkanach, które rozpoczęło się dziewięć lat wcześniej.